• प्रदेश तथा स्थानीय सञ्चित कोष ब्यवस्थापन प्रणाली
    Sub-National Treasury Regulatory Application ( SuTRA )

SuTRA प्रणाली महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सञ्चालन हुने ।

अर्थ मन्त्रालय, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको च.नं. ११६७ मिति २०७४/०३/१४ को निर्देशानुसार पेफा सचिवालयको समन्वय र नेतृत्वमा विकास भएको प्रदेश तथा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) नेपाल सरकारबाट मिति २०७४/०८/०३ स्वीकृत भएको थियो । स्वीकृति पश्चात यसको सञ्चालन तथा परिमार्जनको कार्य समेत पेफा सचिवालयको नेतृत्वमा भर्इ रहेकोमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सूचना प्रविधि शाखाको च.नं. २६ मिति २०७५/०६/२२ को पत्रबाट “अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको संयुक्त कार्यदलले तयार गरेको Concept Paper on IT based national PFM System कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार (मा.मन्त्रीस्तर) बाट मिति २०७५/०६/१४ मा निर्णय भएकोले सो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम Subnational Treasury Regulatory Application (SuTRA) प्रणालीको functional enhancement र support का लागि Source Code लगायतका कागजात उपलब्ध गराइदिन” भनि अनुरोध भर्इ आएकोले मिति २०७५/०६/२५ मा SuTRA प्रणालीको सम्पूर्ण Source Code र अन्य विवरणहरू पेफा सचिवालयबाट महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा हस्तान्तरण भएको छ ।

हालसम्म पेफा सचिवालयको नेतृत्वमा सञ्चालन भर्इरहेको यो प्रणाली मिति २०७५/०६/२६ देखि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वामित्व र नेतृत्वमा सञ्चालन हुनेछ । यस प्रणालीको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कुनै जानकारी वा सहयोग प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत प्राप्त गर्नुहुन जानकारीका लागि अनुरोध छ ।